Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Aktuálne projekty

Analýza a návrh priestorovej lokalizácie, logistiky a systému prevádzky zberných miest na Slovensku a návrh ich rozmiestnenia na základe spracovanej analýzy

Združenie miest a obcí Slovenska uzatvorilo s Recyklačným fondom (RF) dňa 1. júna 2007 zmluvu o poskytnutí prostriedkov z RF. Účelom uzavretia a plnenia tejto zmluvy je podpora projektu s názvom Analýza a návrh priestorovej lokalizácie, logistiky a systému prevádzky zberných miest na Slovensku a návrh ich rozmiestnenia na základe spracovanej analýzy, schváleného RF v súlade so zákonom č. 223/201 Z. z. ako aj s cieľmi Programu odpadového hospodárstva SR a komoditných programov zúčastnených sektorov fondu a programu činnosti všeobecného sektora fondu.

Cieľom projektu bolo spracovať analýzu a návrh priestorovej lokalizácie, logistiky a systému prevádzky zberných miest na Slovensku, čo sa považuje za jeden zo základných predpokladov úspešnej realizácie separovaného zberu na úrovni miest a obcí. Projekt bol rozdelený na 4 etapy:

I. etapa
Analýza a návrh priestorovej lokalizácie, logistiky a systému prevádzky zberných miest na Slovensku

  • pozostávala zo zberu údajov v teréne a z následného spracovania zistení analýzy a návrhu riešenia optimálneho vybavenia.

Analýza obsahuje:

  • popis problematiky - Úloha miest a obcí v oblasti poskytovania verejných služieb; Názory verejnej mienky na problematiku separovaného zberu odpadov; Právne podklady; Program odpadového hospodárstva SR na roky 2006 – 2010; Úloha obcí v procese nakladania s komunálnymi odpadmi; Separovaný zber odpadov; Zneškodňovanie odpadov; Problematika biologicky rozložiteľných odpadov; RF ako prostriedok na podporu separovaného zberu v obciach,
  • postup riešenia projektu – informácie o zberných dvoroch; o nakladaní s komunálnymi odpadmi v obciach, o zariadeniach na zneškodňovanie odpadov, o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov,
  • určenie kritérií na kvantitu a kvalitu zberných dvorov na Slovensku,
  • technologický opis riešenia. 

II. etapa
Vytvorenie aplikácie

  • ide o aplikácie podkladové listy a zberné dvory, ktoré sú prístupné všetkým mestám a obciam a RF. Výstupy z aplikácie sú vo forme grafov, tabuliek a tematických máp, čo je zabezpečené využitím grafických podkladov a softvérovým vybavením, ktoré umožňuje publikovať údaje. Vybrané pohľady do aplikácie tvoria prílohu tejto informácie.

III. etapa
Vytvorenie pracoviska pre prácu s aplikáciami

  • pracovná stanica vrátane licenčného softvéru.

 
IV. etapa
Oboznámenie širokej verejnosti s aplikáciou

  • na základe požiadaviek vyplývajúcich z testovacej prevádzky aplikácie, bola aplikácia upravená a spustená do ostrej prevádzky dňa 1. septembra 2008. Projekt je dostupný na webovej stránke www.zbernedvory.sk. Do aplikácie majú zabezpečený prístup všetky mestá a obce na Slovensku, ZMOS a Recyklačný fond. Prístupové mená a heslá pre miestnu územnú samosprávu sú totožné s heslami, ktoré používajú v elektronickom portáli odpadov www.odpad.sk.

 

Prehľad zberných dvorov na Slovensku v roku 2008

 

Portál „Zberné dvory“ bude prezentovaný okrem iného na dvoch akciách, ktoré sú zamerané na odpadové hospodárstvo v mesiacoch október a november:

 

16. - 17. októbra 2008

v Skalici na konferencií venovanej likvidácii odpadov

5. novembra 2008

na seminári venovanom odpadovému hospodárstvu


 

GENERÁLNI PARTNERI
Dcérske spoločnosti ZMOS
Projekty ZMOS
MEDIÁLNY PARTNER

dnes je: 25.1.2015

meniny má: Gejza

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

6050336

Úvodná stránka